Årsredovisning 2019

På rätt väg

Året i korthet

Orderingång (MSEK)

Ledningar (km)

Under 2019 har NCC förnyat närmare 100 km vatten- och avloppsledningar i Norden.

Olycksfallsfrekvens

Säkerhet är ett högt prioriterat område inom NCC och vår vision är noll olyckor. Under 2019 minskade olycksfallsfrekvensen för NCC som helhet och utvecklingen gick i rätt riktning i samtliga affärsområden.

Kassaflöde från den löpande verksamheten (MSEK)

Rörelseresultat (MSEK)

 

Asfalterad väg (km)

Klok lärmiljö

2019 hade NCC fler än 70 pågående skolprojekt i Norden. Brogårdaskolan i Bjuv, en innovativ skola med de pedagogiska behoven i främsta rummet, är en av dessa.

Skyline över Gårda, Göteborg

Vd har ordet

”Det arbete som NCC utför är synligt varje dag och påtagligt för alla. Vi samverkar med många olika intressenter i samhället.”

Tomas Carlsson
Vd och koncernchef

Läs hela vd-ordet

Våra affärsområden

NCC Infrastructure

NCC Building Sweden

NCC Building Nordics

NCC Industry

NCC Property Development

Vi bygger Nordens infrastruktur

Verksamheten inom NCC Infrastructure omfattar projekt av alla storlekar, från vägar, järnvägar, broar och tunnlar till vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät och anläggningar för industrin och energisektorn. Affärsområdet är nordiskt men störst verksamhet finns i Sverige.

Vi utvecklar metoder och tekniker för att minska klimatpåverkan och hantera klimateffekter. Bland annat använder vi grön el, väljer betong med lägre CO2e där det är möjligt, och arbetar med förnyelse av ledningsnät istället för att bygga nytt, och olika dagvattenlösningar för att förebygga översvämningar.

Vi skapar de bästa hållbara lösningarna för framtidens infrastruktur. Med över hundra verksamma år har vi redan varit med och byggt en stor del av den infrastruktur som idag knyter ihop människor, platser och länder.

0 %

Andel av omsättning

0 %

Medelantal anställda

Hållbart byggande i Sverige

NCC Building Sweden har verksamhet i Sverige och bygger bostäder och kontor men också offentliga lokaler som till exempel skolor, sjukhus och idrottshallar och kommersiella lokaler som butiker och lagerbyggnader.

Även renovering av bostäder och kontor ingår som en allt viktigare del av verksamheten. Många byggnader byggda på 1960- och 70-talen är i stort behov av upprustning och NCC vill vara en stor aktör på den marknaden.

Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering utvecklar NCC Building Sweden projekt tillsammans med kunder i tidiga skeden. Tillsammans skapar vi hållbara lösningar med stor samhällsnytta.

0 %

Andel av omsättning

0 %

Medelantal anställda

Hållbart byggande i Norden

NCC Building Nordics har verksamhet i Danmark, Finland och Norge och bygger bostäder och kontor men också offentliga lokaler som till exempel skolor, sjukhus och idrottshallar och kommersiella lokaler som butiker och lagerbyggnader.

Även renovering av bostäder och kontor ingår som en allt viktigare del av verksamheten. Många byggnader byggda på 1960 och 70-talet är i stort behov av upprustning och NCC vill vara en stor aktör på den marknaden.

Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering utvecklar NCC Building Nordics projekt tillsammans med kunder i tidiga skeden. Tillsammans skapar vi hållbara lösningar med stor samhällsnytta.

0 %

Andel av omsättning

0 %

Medelantal anställda

En naturlig förädlingskedja

NCC Industry är uppbyggt kring produktion av stenmaterial och asfalt samt grundläggning och asfaltbeläggning. De olika verksamhetsdelarna hänger ihop och bildar en naturlig förädlingskedja som är väl integrerad med NCC:s bygg- och anläggningsverksamhet.

Stenmaterial, som i huvudsak utvinns i egna täkter, används både vid asfaltproduktion och som insatsmaterial i bygg- och anläggningsprojekt. Asfalten tillverkas i egna asfaltverk och används sedan i olika typer av vägbeläggningar. Grundläggning omfattar pålning, stödkonstruktioner, grundförstärkning och armering.

De huvudsakliga marknaderna är koncentrerade till de nordiska länderna, där NCC är den ledande aktören i branschen. Sverige är den enskilt största marknaden med ungefär hälften av omsättningen.

0 %

Andel av omsättning

0 %

Medelantal anställda

Nordisk fastighetsutveckling

NCC Property Development utvecklar och säljer hållbara kontors-, logistik-, handels- och samhällsfastigheter i bra lägen på definierade tillväxtmarknader i Norden. En stark urbanisering och tillväxt i storstäderna fortsätter att driva efterfrågan på hållbara och attraktiva fastigheter.

Vår verksamhet präglas av nära samarbeten med kunderna för att skapa flexibla, kundanpassade och hälsosamma arbetsplatser. NCC kombinerar expertis med en djup förståelse för kundernas verksamhet, processer och utmaningar. Vi strävar efter att inspirera, stötta och ge kunden råd på ett konsultativt sätt.

Till varje enskilt projekt bidrar NCC med gedigen kunskap om hur goda arbetsplatser fungerar. Kunskapen baseras dels på lång erfarenhet av att arbeta nära kund, dels från relevanta forskningsresultat på området.

0 %

Andel av omsättning

0 %

Medelantal anställda

Projekt

Trygga framtida vattendistribution

”Som arbetsledare ansvarar jag för att se till att framdriften av lågvattenreservoaren och de första sex meterna på pelarna sköts så smidigt som möjligt”

Tunnlar under havsbotten på Färöarna

NCC har en specialiserad enhet som driver och stöttar projekt i miljardklassen – ett multidisciplinärt team för att erbjuda våra kunder en stark partner i stora, krävande infrastrukturprojekt. Att bygga tunnlar under havsbotten är ett sådant projekt.

Bra skolor bygger på samlad kunskap

De bästa skolorna byggs genom grupparbete. Då kan vi lära oss av varandra och skapa byggnader och skolgårdar som möter skolans utmaningar och behov. I arbetet med nya Brogårdaskolan var samarbetet med kunden, i form av kommun och rektor, helt avgörande.

Tjänst för schaktmassor minskar klimatpåverkan

NCC och Volvo Lastvagnar har tillsammans utvecklat en digital tjänst för att effektivisera lastning och bortforsling av schaktmassor. Tjänsten har testats på NCC:s arbetsplats vid delprojekt Centralen i Västlänken. Beräkningar tyder på att vinsterna blir tusentals färre transporter, motsvarande 1 000 ton koldioxidutsläpp under projekttiden.

Spårvägsbyggande i många etapper

NCC är en nyckelentreprenör i byggandet av Bybanen i Bergen och bygger nu ytterligare två delar av banan i distrikten Fyllingsdalen och Mindemyren. Det här blir NCC:s elfte projekt på snabbspårvägen sedan 2008.

NoDig – schaktfritt ledningsbyggande

”Jag jobbar med att förnya våra ledningar för VA, fjärrkyla, gas och fiber. Så här gör vi: vi schaktar oss ner till ledningarna vid så kallade anslutningspunkter och stoppar in en robot i ledningen som kollar hur det ser ut på insidan – då får vi koll på vad som behöver åtgärdas. Vissa saker kan vi lösa utan att gräva alls.”

Så bidrar vi till hållbar utveckling

Hållbarhet

Hälsa och säkerhet

Social inkludering

Material och avfall

Klimat och energi

Etik och compliance

Produktportfölj

Vårt hållbarhetsramverk

NCC:s hållbarhetsarbete är grunden för koncernens framtida utveckling. Syftet med hållbarhetsarbetet är att skapa förutsättningar för människor att arbeta, bo, resa och leva på ett hållbart sätt samt att öka värdet för såväl aktieägare och kunder som för samhället i stort. NCC:s hållbarhetsramverk åskådliggör de mest betydelsefulla områdena för vårt hållbarhetsarbete. Läs mer om detta här.

Vi arbetar i en miljö utan olyckor

Viktiga händelser 2019

 • Koncerndirektiv för hälsa och arbetsmiljö
 • Test av digitala skyddsbarriärer på arbetsplatser
 • Invigning av Sveriges första fysiska säkerhetspark

 

Vi är en drivande partner i ett inkluderande samhälle

Viktiga händelser 2019

 • Värderingsworkshops
 • Deltagande i Tekniksprånget 
 • Socialt hållbara projekt

Vi sluter materialflöden

Viktiga händelser 2019

 • Omfattande arbeten med standardisering av produkter
 • Ökat användande av golvbranschens återvinningssystem för installationsspill samt utveckling  av spårbarhetssystem för golvspill
 • Fortsatt ökad sorteringsgrad samt retur av pallar för återbruk

Vi är klimatneutrala

Viktiga händelser 2019

 • Ledarskapsnivå i CDP för klimatarbetesredovisning
 • Ny process för miljövarudeklarationer framtagen
 • Tjänst för schaktmassor för lägre klimatpåverkan utvecklad tillsammans med Volvo Lastvagnar

Vi är en pålitlig partner som agerar med höga etiska
normer och transparens

Viktiga händelser 2019

 • Uppförandekod för leverantörer implementerad
 • Medverkan vid framtagandet av ett svenskt Ethical Trading Initiative (ETI)

Vi erbjuder de bästa hållbara lösningarna

Viktiga händelser 2019

 • Smart choices for a better world – koncept för hållbara produkter, tjänster och metoder
 • Utgivning av gröna obligationer till ett värde av 1,6 miljarder kronor

Ladda ner vår årsredovisning

Nedan kan du ladda ner hela eller delar av vår årsredovisning. Kryssa för de delar du är intresserad av och klicka sedan på ”Ladda ner valda delar”

Ladda ner hela årsredovisning 2019

Stäng

Stäng

Stäng